2019-02-17, sekmadienis, 10:37.     Šiandien Joniškyje saulė teka 07:35, leidžiasi 17:28, dienos ilgumas 9:52.

Organizuotas pasitarimas savižudybių prevencijos klausimais

2018-05-15, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Organizuotas pasitarimas savižudybių prevencijos klausimais

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius organizavo pasitarimą–diskusiją savižudybių prevencijos klausimais.

 

Pasitarime dalyvavo Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tas, psi­cho­logas Pau­lius Skrui­bis, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, pasitarimo-diskusijos organizatorė Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė, administracijos darbuotojai, policijos atstovai, sveikatos įstaigų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai.

 

 

Socialinės parmos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė informavo, kad artimiausiu metu rajone bus sudaryta savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupė, kad būtų užtikrintas glaudesnis įvairių organizacijų ir specialistų bendradarbiavimas bei veiklos koordinavimas.

 

Taip pat bus parengtas Joniškio rajono  savižudybių prevencijos modelis (algoritmas), kurio tikslas – sukurti efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą, užtikrinančią kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei jų ir nusižudžiusiųjų artimiesiems.

 

At­ski­roms tiks­li­nėms gru­pėms: so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kams, se­niū­nams, se­niū­nai­čiams ir ki­tiems su šiuo iš­šū­kiu ga­lin­čiais su­si­dur­ti žmo­nėms bus organizuojami aukščiausių tarptautinių standartų savižudybių prevencijos mokymai.

 

Svečias iš Vilniaus universiteto P. Skruibis kalbėjo, kad žmo­nės daž­niau­siai žu­do­si dėl dep­re­si­jos, al­ko­ho­liz­mo, as­me­ny­bės su­tri­ki­mo, sun­kios se­ki­nan­čios li­gos. Vie­nai įvy­ku­siai sa­vi­žu­dy­bei ten­ka 10–20 ban­dy­mų žu­dy­tis. Lie­tu­vo­je šį fak­tą le­mia žmo­gaus vie­ni­šu­mas, ne­dar­bas, iš­gy­ven­tos ne­tek­tys, sky­ry­bos, vi­suo­me­nės kri­zės.

 

 

Sa­vi­žu­dy­bių skai­čius Lie­tu­vo­je iš­lie­ka vie­nas iš di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Kas­met nu­si­žu­do apie 900 gy­ven­to­jų. Joniškio rajonas patenka tarp 10 Lietuvos rajonų, turinčių aukščiausią savižudybės rodiklį. Joniškio rajono savivaldybės 2011-2015 metų mirtingumo dėl savižudybių rodiklio vidurkis 100 000 gyventojų buvo 58,19, todėl šiai problemai spręsti turi būti skiriamas ypatingai didelis dėmesys. Savižudybių problema apima daug aspektų, todėl ir prevencija turi  būti kompleksinė.

 

„Po­rą me­tų bus tik­rai sun­ku val­dy­ti si­tua­ci­ją, – sa­kė doc. Paulius Skruibis. – Bet ir ne­tu­ri bū­ti leng­va. Pa­si­ry­žo­me gel­bė­ti gyvy­bes. O tai sun­kus dar­bas“.

 

 Švietimo, kultūros ir sporto informacija

 


REKLAMA


 

Medienos turgus Šiauliuose

 

 

Parduodame statybinę medieną (ąžuolo brūsus, diles), lentas, brūsus, kuolus, apdailos lenteles. Randame sprendimus jūsų statyboms. Pagal susitarimą galime atvežti tiesiai į jūsų statybų aikštelę.


Platus pasirinkimas matmenų.
Pasirūpiname pristatymu.
Supjauname pagal jūsų ilgius.
Priimame užsakymus jūsų matmenims.

 

Galime tiekti džiovintą medieną.
Geras kainos ir kokybės sprendimas.
Išrašome sąskaitas-faktūras.
Prašome apsilankyti, esate laukiamas. Liksite patenkintas.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Šiauliai, tel. 861637888

 


REKLAMA


 

Didelis darbo saugos priemonių pasirinkimas

 

 

 

Internetinė parduotuvė  Saugojus.lt siūlo platų darbo batų, darbo rūbų, apsauginių akinių, darbo pirštinių pasirinkimą. Bendrovė teikia samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto paslaugą. Pirkimas internetu - spauskite čia. Tel. (8 699) 73913

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Už kurį kandidatą į Joniškio rajono merus balsuotumėte?