2019-06-16, sekmadienis, 14:18.     Šiandien Joniškyje saulė teka 04:41, leidžiasi 21:55, dienos ilgumas 17:14.

Patvirtinti pakeisti Joniškio Garbės piliečio teikimo nuostatai

2019-01-06, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Patvirtinti pakeisti Joniškio Garbės piliečio teikimo nuostatai

Paskutiniame praėjusių metų rajono Tarybos posėdyje patvirtinti pakeisti nuostatai dėl  Joniškio Garbės piliečio vardo teikimo. Pir­mą kar­tą nuo­sta­tuo­se įra­šy­tas skirs­nis apie Gar­bės pi­lie­čio var­do ne­te­ki­mą, kur teigiama, kad šio ti­tu­lo netektų as­muo, įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­pa­žin­tas pa­da­ręs ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą.

 

Priimant nutarimą plačiau diskutuota apie tai, kas gali tapti šio vardo nominantu. Kai kurie diskusijos dalyviai sakė, kad į šį ti­tu­lą ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, kol jie ei­na mi­nė­tas pa­rei­gas. Tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Al­fon­sas Li­džius sua­be­jo­jo, ar yra tei­si­nis pa­grin­das ap­ri­bo­ti Ta­ry­bos na­rių tei­sę tap­ti Gar­bės pi­lie­čiais. Jam pri­ta­rė ir Ta­ry­bos na­rys Liu­das Jo­nai­tis, ku­rio nuo­mo­ne, priė­mus to­kį spren­di­mą bū­tų pa­žei­džia­mos ly­gios tei­sės.

 

Nuos­ta­tus ren­gęs Ta­ry­bos na­rys Eu­ge­ni­jus But­kus sa­kė, kad tie apribojimai savaime aiškūs, nes galbūt jau išaugome iš Leonido Brežnevo epochos, kai Prezidiumo nariai vieni kitus apdovanodavo žvaigždėmis. Ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad Gar­bės pi­lie­čio vardas ne­pri­va­lo pri­klau­sy­ti kaž­kam, kaip pen­si­jos ar iš­mo­kos. Tarybos narys Ro­mas Ka­rūž­na pa­siū­lė ap­skri­tai šį klau­si­mą ati­dė­ti.

 

Po ilgesnės diskusijos nuo­sta­tai buvo pa­tvir­tin­ti. Apribojimas dėl Joniškio Garbės piliečio vardo suteikimo rajono Tarybos nariams išbrauktas. Taigi Tarybos na­riai ga­lės ir to­liau pre­ten­duo­ti į šį garbingą titulą.

 

Kan­di­da­tū­ras ga­lės teik­ti ne ma­žiau kaip vie­nas treč­da­lis ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, ne ma­žaiu kaip 100 ra­jo­no gy­ven­to­jų, įstai­gos, įmo­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ruo­me­nės. Iš kan­di­da­to rei­kės gau­ti su­ti­ki­mą raš­tu, pri­sta­ty­ti ne tik jo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą, bet ir  są­ra­šą nuo­pel­nų, dar­bų, taip pat – tei­ki­mą ir ne ma­žiau kaip dvi re­ko­men­da­ci­jas.

 

manojoniskis inf.

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai