2019-06-16, sekmadienis, 13:57.     Šiandien Joniškyje saulė teka 04:41, leidžiasi 21:55, dienos ilgumas 17:14.

Sidabrės 730 metų sukakties proga išleistas jubiliejinis medalis ir suvenyriniai magnetukai

2018-12-09, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Sidabrės 730 metų sukakties proga išleistas jubiliejinis medalis ir suvenyriniai magnetukai

Is­to­ri­nės re­konst­ruk­ci­jos klu­bo „Sim­ka­la“ įkū­rė­jas ir va­do­vas jo­niš­kie­tis And­rius Bi­tai­tis iš­lei­do Si­dab­rės 730 me­tų su­kak­ties pa­mi­nė­ji­mui skir­tą ju­bi­lie­ji­nį me­da­lį ir su­ve­ny­ri­nių mag­ne­tu­kų. 30 gra­mų svo­rio ke­tu­rių cen­ti­met­rų skers­mens me­da­lis nu­lie­tas iš žal­va­rio, deng­tas tam­sin­tu ala­vu ir įtvir­tin­tas me­di­nia­me lai­kik­ly­je. Me­da­lis iš­leis­tas šim­to vie­ne­tų ti­ra­žu.

 

Me­da­lį su įsi­vaiz­duo­ja­ma paties A. Bitaičio nupiešta Si­dab­rės pi­li­mi ir mag­ne­tu­kus su pi­lies at­vaiz­du bei is­to­ri­nių do­ku­men­tų frag­men­tais pa­ga­mi­no įmo­nė „Ce­ra“. Me­da­liui me­di­nius sto­vus lėšų taupymo sumetimais  da­rė „Sim­ka­la“ na­riai bei  en­tu­zias­tai. Prie leidybos prisidėjo viena įmonė, kitos lėšos – klubo ir jo vadovo A. Bitaičio.

 

 

Mag­ne­tu­kų ga­li­ma įsi­gy­ti Jo­niš­kio Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re. Net­ru­kus ten bus galima nusipirkti ir medalių.

 

 

A. Bi­tai­čio ini­cia­ty­va įam­žin­ama jau ne pir­ma kraš­to su­kak­tis. Praėjusiais metais jis iš­lei­do Ga­ruo­zos ši­lo mū­šio ju­bi­lie­ji­nei su­kak­čiai (1287 m.) skir­tą me­da­lį ir kar­tu su dai­li­nin­ku Ar­tū­ru Slap­šiu – pa­što ženk­lą su karžygio atvaizdu.

 

manojoniskis inf.

Andriaus Bitaičio facebook nuotr.

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai